Een moment geduld aub...
Pinup Feminine Pinup Feminine
Home   /   Terms & Conditions 

Terms & Conditions - Algemene voorwaarden

NL

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Alle rechten, verplichtingen, specials, orders en overeenkomsten die onder deze Algemene Voorwaarden vallen, en onder deze voorwaarde zijn van toepassing onder Nederlands recht en bevoegdheid. In het geval van vertaling of uitleg van de inhoud van de website van Pinup Feminine, blijft de Nederlandse versie van de tekst in deze website en deze algemene voorwaarden bepalend. 

 

1.Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkoop en overeenkomsten tussen Pinup Feminine en de klant, waarbij Pinup Feminine deze voorwaarden zal toepassen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Als items van Pinup Feminine worden besteld, accepteert de koper automatisch de bepalingen die zijn vastgelegd in deze algemene voorwaarden.

 

2. Bestellingen

Zodra een bestelling is geplaatst, ontvangt de klant direct een e-mail om de details van de bestelling en de totale kosten verbonden aan de bestelling te bevestigen. Alle bestellingen worden verzonden binnen vijf werkdagen ( tenzij anders vermeldt op de website of social media) na ontvangst van betaling door de klant. In geval van technische storing, die echter onder de categorie omstandigheden valt buiten de controle van Pinup Feminine, wordt een bestelling zo snel mogelijk verzonden. Pinup Feminine houdt de klant op de hoogte van de status van de bestelling. Wij streven ernaar onze website (www.pinupfeminin.nl) zo actueel mogelijk te houden. Wanneer een product niet meer op voorraad is zullen wij hier de klant over inlichten. 

 

3. Prijzen en betaling

Alle prijzen op de website van Pinup Feminine zijn aangegeven in Euro’s en zijn inclusief BTW. Klanten kunnen op verschillende manieren elektronisch betalen aan Pinup Feminine. De verschillende betaalmethoden zijn I-Deal en Bancontact. Verzending van de bestelling vindt plaats zodra Pinup Feminine betaling heeft ontvangen voor de bestelling. Pinup Feminine voegt de verzendkosten toe aan de factuur van de bestelling. Meer informatie over de verzendkosten vindt u bij Levering en Retourneren op de website. LET OP: Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele douane-, belasting- of importkosten.

 

4. Levering

De levertijd is indicatief en is daarom niet gegarandeerd. De bestelling wordt verwerkt en verzonden binnen vijf werkdagen na ontvangst van de betaling. Pinup Feminine kan niet aansprakelijk gesteld worden als de post niet op tijd de bestelling aan de klant kan leveren.

 

5. Eigendomsoverdracht

Eigendom van goederen wordt niet overgedragen totdat de bijbehorende verplichtingen van de koper zijn vervuld. Het moment van overdracht van eigendom, is het punt van levering van de goederen. De productaansprakelijkheid wordt dan overgedragen aan de koper.

 

6. Geld terug garantie

Indien de klant om welke reden dan ook het artikel niet wenst te behouden, heeft de klant het recht om het artikel terug te sturen naar Pinup Feminine binnen veertien werkdagen na ontvangst van het artikel. De klant moet eerst Pinup Feminine schriftelijk per e-mail informeren over hun voornemen en moet alle verdere retourvoorwaarden en instructies van Pinup Feminine volgen. Meer informatie vindt u bij Levering en Retourneren op de website. Deze garantie voldoet niet als het artikel niet in de originele staat wordt teruggegeven. Retourneren worden alleen geaccepteerd als het in de originele, onbeschadigde verpakking wordt verzonden. Bovendien worden de verzendkosten van de retourzending volledig door de klant betaald. Pinup Feminine zal in geen geval de verzendkosten van geretourneerde goederen terugbetalen. Als de retourinstructies nauwkeurig zijn gevolgd, zal Pinup Feminine binnen dertig dagen na ontvangst de klant terugbetalen voor het teruggegeven artikel (en).

 

7. Vragen / klachten

In geval van vragen of klachten over een van onze producten of procedures, informeer ons dan per email (service@pinupfeminine.nl) We doen er alles aan om binnen drie werkdagen een antwoord te geven.

 

8. Privacy

Pinup Feminine vindt het belangrijk om ervoor te zorgen dat alle persoonlijke gegevens van de klant met zorg en veiligheid worden behandeld. Pinup Feminine geeft de persoonlijke gegevens van de klant nooit aan derden, behalve wanneer de informatie vereist is voor de levering van de bestelling.
Bij het maken van een bestelling vereist Pinup Feminine de naam, geslacht, geboortedatum, factuur en afleveradressen van de klant en betalingsgegevens zodat een order kan worden verwerkt. De betalingsgegevens worden alleen gebruikt om het betalingsproces af te sluiten. Als de klant zich abonneert op onze nieuwsbrief, zullen hun persoonlijke gegevens worden gebruikt om hen op de hoogte te houden van wijzigingen in ons assortiment, speciale aanbiedingen, website verbeteringen en andere relevante informatie met betrekking tot Pinup Feminine. Records van website bezoeken worden bewaard voor statistische doeleinden. Informatie over het aantal bezoekers en bezoekersfrequentie naar onze website zal worden gebruikt voor intern onderzoek en website verbetering. Deze algemene informatie is echter anoniem en kan niet teruggevonden worden naar de individuele bezoeker.

 

9. Aansprakelijkheid

Alle artikelen in het assortiment Pinup Feminine zijn met de grootste zorg geproduceerd . Het zijn handgemaakte producten die ook met de hand worden afgewerkt. Pinup Feminine kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade in welke vorm dan ook, fysiek, materieel of immaterieel, die kan worden veroorzaakt door defecte of slechte gebruik van de door Pinup Feminine verkochte artikelen en / of materialen of accessoires die ongedaan gemaakt worden. De inhoud van de website is met de grootste zorg samengesteld. Pinup Feminine kan echter niet voorkomen dat er onjuistheden of onvolledigheden zijn in de informatie op deze website. Pinup Feminine kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op de website. Pinup Feminine kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele typen of mis printende fouten die een verkeerde verkoopprijs zouden kunnen communiceren. In dat geval zal Pinup Feminine de prijs zo snel mogelijk aanpassen. De werkelijke kleur van de producten kan afwijken van de kleuren die op de computerschermen worden weergegeven. Pinup Feminine kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor variaties in kleuren als gevolg van de kwaliteit van de computerschermen. Ook is het mogelijk om, door de handgemaakte aard van de artikelen, dat de grootte iets varieert en / of kleine onregelmatigheden kunnen optreden.

 

10. Overmacht

Ondanks enige andere gevestigde wettelijke rechten, is Pinup Feminine gerechtigd, in geval van overmacht, naar keuze uw bestelling te annuleren of de koopovereenkomst zonder wettelijke tussenkomst te annuleren door de opdrachtgever schriftelijk te informeren. Klant is niet gerechtigd tot schadevergoeding, tenzij deze omstandigheden onaanvaardbaar zijn volgens maatregelen van reden en rechtvaardigheid.

 

11. Auteursrechten

Alle informatie onze Pinup Feminine website is beschermd door auteursrecht. Het is onwettig om informatie van Pinup Feminine website te kopiëren, gebruiken of verspreiden zonder eerst schriftelijke toestemming te verkrijgen. Bezoekers en gebruikers van de website van Pinup Feminine mogen geen rechten aangaan met betrekking tot de informatie op de website. Geen van de tekst of afbeeldingen van de Pinup Feminine website mag geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd of publiekelijk gebruikt worden voor afdrukken, fotokopiëren, faxen, overdrukken, in een elektronische database of voor andere reproductie doeleinden.

 

12. Losgaan van magneet en kwijtraken van broche 

Wij gaan ervanuit dat ieder die een broche draagt, dit ook met zorg en aandacht zal doen gezien het met de hand is afgewerkt. Ondanks dat de magneet heel erg sterk is, is het ook wat kwetsbaar doordat je het met een bepaalde kracht ook los kan maken. Feminine is niet verantwoordelijk voor het kwijtraken van sieraden of losraken van de magneet.  

13. Aanvaarding van Algemene Voorwaarden

Alle website gebruikers moeten zich bewust zijn van en akkoord gaan met alle bovenstaande algemene voorwaarden. Door een bestelling te plaatsen bij Pinup Feminine, gaat de klant automatisch akkoord met al onze Algemene Voorwaarden. 

GENERAL TERMS AND CONDITIONS 

All rights, obligations, specials, orders and agreements that fall under these General Terms and Conditions, and under this condition, are applicable under Dutch Law and Jurisdiction. In the case of translation or explanation of the contents of Pinup Feminine's website, the Dutch version of the text in this website and these General Terms and Conditions will remain determinate.

 

General

These conditions apply to all sales and agreements between Pinup Feminine and the customer, whereby Pinup Feminine will apply these conditions unless agreed otherwise in writing. If items are ordered from Pinup Feminine, the purchaser automatically accepts the stipulations set out in these General Terms and Conditions.

 

Orders

Once an order has been placed, the customer will directly receive an email to confirm the details of the order and the total costs associated with the order. All orders will be sent within five working days after receipt of payment by the customer. In the case of technical malfunction, however, which falls under the category of circumstances beyond Pinup Feminine's control, an order will be shipped as soon as possible. Pinup Feminine will keep the customer duly informed of the status of the order. We strive to keep our website (www.pinupfeminine.nl) as up to date as possible. However, the possibility remains that a certain product is no longer available, in which case we will contact the customer as soon as possible.

 

Prices and payment

All prices indicated on www.pinupfeminine.nl are in Euro’s and include value added tax. Customers are able to make payments electronically to Pinup Feminine Jewelry in different ways. The differing payment methods are I-Deal and Bancontact. Shipment of the order will take place once Pinup Feminine has received payment for the order. Pinup Feminine will add the shipping costs to the invoice of the order. More information concerning the shipping costs can be found at Delivery and Returns on the website.

 

Delivery

The delivery time is indicative and is therefore not guaranteed. However, the final delivery time will not exceed more than one week of the indicated delivery time, excepting cases of ‘force majeure’. The order will be processed and shipped within five working days of receiving payment. Pinup Feminine cannot be held responsible if the post is unable to deliver the order to the customer on time.

 

Transfer of ownership

Ownership of merchandise will not be transferred until the associated obligations of purchaser have been fulfilled. At the point of transfer of ownership, which is at the point of delivery of the items, product liability is transferred to the purchaser.

 

Money back Guarentee

If the customer, for whatever reason, does not wish to retain the article, the customer has the right to return the article to Pinup Feminine within fourteen working days after taking delivery of the article. The customer must first inform Pinup Feminine in writing via email of their intention, and must follow all further return conditions and instructions stipulated by Pinup Feminine. More information can be found at Delivery and Returns on the website. This guarantee does not comply if the article is not returned in the original condition. Return items will only be accepted if it is sent in the original, undamaged wrapping. Furthermore, the shipping costs of the returned merchandise will be entirely paid for by the customer. Under no circumstances will Pinup Feminine reimburse the shipping costs of returned merchandise. If the return instructions have been followed accurately, Pinup Feminine will reimburse the customer for the returned article(s) within thirty days after receiving it.

 

Queries/ Complaints

In the case of queries or complaints concerning any of our products or procedures, please inform us by email (service@pinupfeminine.nl) You will receive a reply within three working days.

 

Liability

All items in the assortment of Pinup Feminine have been produced with the greatest care.Pinup Feminine cannot assume any liability for damages in any form whatsoever, either physical, material or immaterial, that can be caused by malfunctioning or ill use of the items sold by Pinup Feminine and/ or materials or accessories becoming undone. The content of the website has been compiled with the greatest care. However, Pinup Feminine cannot preclude the possibility of any error or incompletes in the information on this website. Pinup Feminine cannot assume any liability for the consequences of incorrect or incomplete information on the website. Pinup Feminine cannot be held responsible for any typing or misprinting errors that could communicate an incorrect selling price. In that case Pinup Feminine will adjust the price as soon as possible. The actual colour of the products can differ from the colours shown on the computer screens. Pinup Feminine cannot be held responsible for variations in colours as a consequence of the quality of the computer screens. Also it is possible, due to the handmade nature of the items, that the size slightly varies and / or tiny irregularities may occur. 

 

Force Majeure

Despite any other established legal rights, Pinup Feminine is entitled , at its own choice, in case of force majeur, to cancel your order, or cancel the purchase agreement without legal intervention, by informing the client in writing. Client is not entitled to any damages, unless given the circumstances this would be unacceptable according to measures of reason and fairness.

 

Copyright

All information on Pinup Feminine websites is protected by copyright. It is illegal to copy, use or distribute any information from Pinup Feminine website without first acquiring written permission. Visitors and users of our website may not claim any rights pertaining to the information on the website. None of the text or graphics from Pinup Feminine's websites may be partially or wholly copied or publicly used for printing, photocopying, faxing, overtyping, in an electronic database, or for any other reproduction purposes.

 

Losing brooches 

Wear your broche with care. The magnetes are strong but still a bit vulnerable. Pinup Feminine cannot be held responsible for lost jewelry. 

 

Acceptance of General Conditions

All website users are required to be aware of, and to agree with, all of the above General Conditions. By placing an order with Pinup Feminine, the customer automatically agrees to all of our General Conditions. Pinup Feminine's client’s details are automatically stored in our client list and will receive our newsletter.